Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., se sídlem Střížov 1141, 334 01 Přeštice, IČO 45348600, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 2126 (dále jen DRUKO nebo „naše společnost“),                     je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.


V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu zpracování osobních údajů naší společností a dále informace o některých nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž dochází při činnosti společnosti DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. a které společnost zpracovává v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 (dále jen Nařízení“).

že naleznete:

I. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ DRUKO
II. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.
III. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH PARTNERŮ                               DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.
IV. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V DRUKO
V. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK DRUKO
VI. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY
Naše společnost provádí i další zpracování osobních údajů, ale poučení o takovýchto zpracováních poskytuje již adresně pouze dotčeným osobám.

I. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ DRUKO
Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše
společnost dodržuje zejména následující zásady:
osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je
prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;
při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplně
stanovených účelů;
k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná
opatření;
zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje
opravujeme nebo vymazáváme;
osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje
zpracovávány;
zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technickoorganizačních opatření před
neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
identifikač a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště,
doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek
připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO,
elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, emailová adresa, ID datové
schránky,
jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče
zákazníka atd.,
další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.,
informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací
z veřejných rejstříků.

 

Jak získáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní
činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí
osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje
poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

od Vás, zejména:
na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;
při telefonické komunikaci;
při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e
mailem).
od třetích osob, zejména:
od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na
základě zvláštních právních předpisů;
od spolupracujících třetích osob.
z veřejně dostupných zdrojů, zejména:
ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
z obchodního rejstříku;
z insolvenčního rejstříku.
z vlastní činnosti:
při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či
služeb.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je
nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat
pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás vždy
informujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:
a) pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a při
vyřizování Vašich žádostí,
b) pro účely plnění našich právních povinností,

 

c) pro účely našich oprávněných zájmů,
d) pro marketingové účely.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou osobní údaje zabezpečeny?
Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly
dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované
zpracování probíhá v informačních systémech DRUKO, popř. v informačních systémech našich
zpracovatelů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci DRUKO, kteří
k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou
zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli
při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k Vašim osobním údajům také zaměstnanci našich
zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost. Se
všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která
obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?
Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás
zpracováváme,
právo na opravu a doplně Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme
nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními
předpisy,
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých
právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše
osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování
automatizované
právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro
účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že vznesete námitku, nebudeme
zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Pokud obdržíme žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budeme informovat žadatele
o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí
prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením
povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, budeli žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i)
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací nebo sdělení nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (i) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti
žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho
totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádosti vyřídili, si po
přiměřenou dobu (obvykle 34 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro
statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že DRUKO zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně
či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či má právo požádat o soudní ochranu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky.

pohledávek či jiným společnostem za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě
podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Předávání osobních údajů do ciziny
Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání
osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU
nepředává. Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému,
jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat.
S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy
využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom
vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou
komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali
Vaše osobní údaje mimo EU, budeme Vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem
informovat.

III. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH
PARTNERŮ DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.
V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracovává
DRUKO také údaje o jejich kontaktních osobách (např. jejich statutárních orgánech či
zaměstnancích, kteří s DRUKO jednají). V rámci těchto údajů jsou obvykle zpracovávány údaje o
jménu a příjmení takových osob, jejich emailové adrese, pracovní pozici, jejich tel. Čísle a
případně zápisy ze schůzek s nimi. Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném
rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci
DRUKO si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních
adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení,
jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních
služeb, ochrany práv DRUKO a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory.
Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž
zařízení komunikace probíhala.
 
IV. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V DRUKO
Tento dokument shrnuje zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v DRUKO.
Společnost DRUKO působí ve vztahu k uchazečům o pozici v DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. jako správce.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat?
Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, které nám předáte či u kterých budete souhlasit s jejich
předáním, např. v rámci serverů pro sdílení údajů uchazečů (typicky údaje obsažené ve Vašem
životopise, tedy kromě Vašeho jména a příjmení a kontaktních údajů např. údaje o Vaší předchozí
pracovní zkušenosti, Vaše jazykové znalosti apod. a dále údaje získané v rámci korespondence
s Vámi), či údaje, které získáme při základním prověření Vašich osobních údajů z veřejných
zdrojů, např. sítě LinkedIn (i zde se však bude jednat o nezbytně nutné údaje sloužící v zákonem
připuštěném rozsahu k prověření uchazeče, zejména údajů uvedených v životopise). V souvislosti
s osobním jednáním s Vámi či telefonickým rozhovorem s Vámi si také můžeme poznamenat to,
jaký jste na nás učinili dojem či jak odpovídá Vaše vystupování údajům uvedeným ve Vašem
životopise.

Pokud Vás budeme kontaktovat, aniž byste předem poskytli souhlas, budeme tak činit pouze na
základě údajů, které jste zveřejnili za tím účelem.
V souvislosti s Vaší reakcí na inzerát s nabídkou práce uvedený na našich internetových
stránkách si můžeme uložit také některé technické údaje, tedy čas Vaší odpovědi a IP adresu,
z ž bude zaslána.
Pokud nám dáte souhlas k využití Vašich údajů, budeme také uchovávat údaje o tom, jak a kdy
byl tento souhlas udělen a kdy byl odvolán.

Jak o Vás budeme údaje získávat (jaké jsou jejich zdroje) a jak je budeme zpracovávat?
Údaje budeme primárně získávat přímo od Vás.
U specializovaných pozic můžeme kontaktovat také osoby, na něž získáme kontakt z veřejných
zdrojů, např. sítě LinkedIn, aniž bychom byli předtím ze strany těchto osob kontaktováni.
V takových případech Vás jako možného kandidáta následně oslovíme s nabídkou účasti
v příslušném výběrovém řízení či zařazením do naší databáze uchazečů. Pokud budete souhlasit,
tak Vás zařadíme do výběru na danou pozici či naší databáze. Pokud souhlasit nebudete, Vaše
 
údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat (můžeme si ovšem po přiměřenou dobu
uložit základní informaci o tom, že jsme Vás kontaktovali a proč).
Pokud nám poskytnete údaje o Vašich referencích (kontakty na Vaše bývalé kolegy apod.) a
budete souhlasit s tím, abychom je kontaktovali, budeme zpracovávat v přiměřeném rozsahu i
údaje získané od nich.

Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na
internetové stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší
společnosti, aby Vaše osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice
v rámci daného probíhajícího výběrového řízení, popř. v rámci jiného současně probíhajícího výběrového řízení na srovnatelnou pozici. Pokud bychom chtěli využít Vaše osobní údaje i v rámci obsazování jiných pozic či pro budoucí výběrová řízení, požádáme Vás o souhlas
s takovým využitím.
Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv bezplatně
odvolat na níže uvedených kontaktech. Doporučujeme k tomu využít buď kontaktu přímo na
osobu z naší personální divize, která s Vámi jedná, nebo emailové adrese
osobni.udaje@drukostrizov.cz.
V případě odvolání Vašeho souhlasu či Vaší žádosti o zrušení Vaší účasti z výběrového řízení Vás
z daného výběrového řízení vyřadíme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dále můžeme získat kontakt na Vás v rámci zpřístupnění Vašeho životopisu prostřednictvím
služby pro sdílení životopisů, do níž jste se registrovali (jako jsou servery jobdnes.cz či jobs.cz).
V rámci takových služeb jsou životopisy sdíleny s Vaším souhlasem.

K čemu (za jakým účelem) budeme Vaše údaje využívat?
Vaše osobní údaje budou využívány primárně k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice
v rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce). Pokud budete vybráni
k obsazení dané pozice a bude s Vámi uzavřena smlouva, mohou se Vámi předané údaje
(zejména Váš životopis) stát součástí Vašeho osobního spisu.
 
Vaše základní identifikační údaje, získané o Vás v rámci Vaší emailové korespondence s námi či
v rámci Vaší činnosti na našich webových stránkách (např. údaje získané v rámci Vaší reakce na
inzerát), budeme využívat také pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před
případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro
účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě.

Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o Vás a o tom, jak jsme
údaje o Vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména
povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení Vašeho souhlasu se zpracováním
údajů apod.) a případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených
s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?
Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení
pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici
obsadíme a dále po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat
s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici
neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivovány ještě emaily, které si
s Vámi vyměníme, za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do
zaměstnání, stane se Vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho
osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.
Pokud nám dáte souhlas s použitím Vašich údajů pro nabídky dalších pozic i do budoucna,
budeme Vaše údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.
Pro doložení plnění našich povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme i po
odvolání souhlasu ukládat informace o tom, jak jsme získali souhlas a čeho se týkal po
přiměřenou dobu (obvykle max. 4 roky).
Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti,
např. v případě soudního sporu.
Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností)
budeme potřebné údaje o Vás (obvykle však nikoliv Vámi předaný životopis) zpracovávat po
přiměřenou dobu, přičemž při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme
zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že
byla podána žaloba či bylo zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 
vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjiště
narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu, (v) pravděpodobnosti a významu hrozících
rizik a (vi) doporučených postupů dozorových orgánů.

Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?
Právním základem výše uvedených zpracování je Váš souhlas (pro účely Vašeho zařazení do
výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic
v budoucnu) a oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů
na Vás jinak, než s Vaším souhlasem, pro účely zpracování Vašich údajů za účelem ochrany práv
naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním a pro účely IT
bezpečnosti).
Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s Vaším souhlasem je z Vaší strany
dobrovolné, bez poskytnutí Vašeho souhlasu Vás však nebudeme moci do příslušných výběrových
řízení zařadit.
Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností naší
společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679).
Upozorňujeme, že pokud je základem pro zpracování Vašich údajů souhlas, máte právo jej
kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku
Pokud je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem naší společnosti
(jedná se zejména o údaje získané o Vaší činnosti v rámci našich webových stránek zpracovávané
pro účely ochrany práv a IT bezpečnosti a údaje o Vaší korespondenci s námi), máte z důvodů
týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování
osobních údajů. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud
nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo
právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů
uvedených že či nejlépe prostřednictvím emailu osobni.udaje@drukostrizov.cz. V emailu
prosím uveďte Vaši konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že bychom neměli Vaše údaje
zpracovávat.
 
Aktualizace údajů
Pokud dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů v životopisu či jiných Vámi předaných údajů
(např. získáte vyšší kvalifikaci, naučíte se další jazy apod.), oznamte nám to prosím. Budeme tak
moci lépe vybrat pozici, již Vám budeme nabízet.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?
Vaše údaje můžeme zpřístupnit v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům
dodavatelům externích služeb pro naši společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné
technické služby, vč. Evidenčního systému pro vedení databáze uchazečů, rozesílání emailů),
provozovatelům našich serverů či provozovatelům technologií námi využívaných, kteří je
zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje
zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům
a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či
v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům
veřejné správy.

V. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK DRUKO
Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?
Naše společnost zpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům,
popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k že uvedeným účelům:
Měření návštěvnosti našich stránek
Zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a
to v obvyklém na trhu prováděném standardu
Organizování spotřebitelských soutěží
Pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání
souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)
Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme
využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (včetně
vymáhání vzniklých pohledávek), oprávněné zájmy (dané zájmem na ochraně našich práv,
 
zpracování ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek a zájmem třetích osob
(zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás a plnění zákonných
požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně
osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679, vedení účetnictví,
plnění povinností podle daňových předpisů).
Pokud bychom ke zpracování potřebovali Váš souhlas, budete o takový souhlas požádáni.

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?
Pro shora uvedené účely zpracováváme zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových
stránkách IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.
V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli
a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu,
včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených
účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se
souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu
existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním
nárokům atd.).
Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii)
pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro
detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a
doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.
Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám
umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme.
Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových
stránkách.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?
DRUKO může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude
ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:
 
dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby,
serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování
jejich obsahu preferencím uživatelů),
provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností
DRUKO, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,
na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také
orgánům veřejné správy.

Jste povinni nám údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje poskytujete DRUKO dobrovolně. Pokud by existovala zákonná povinnost nám
v některých případech údaje poskytnout, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Souhlas
Pokud by byl právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete takový
souhlas kdykoli bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku
Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování
prováděné na základě našeho oprávněného zájmu. To znamená, že samotné zpracování je
přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč nechcete, aby zpracování probíhalo.
V takovém případě nebude DRUKO Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na případy, kdy zpracováváme údaje
nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku
je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či
nejlépe prostřednictvím emailu osobni.udaje@drukostrizov.cz. V emailu prosím uveďte
konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by společnost DRUKO neměla údaje zpracovávat.
Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech bude probíhat paralelní zpracování osobních
 
údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby DRUKO takové údaje i nadále
zpracovával.

Cookies
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na
našich webových stránkách soubory cookies či jiné obdobné síťové identifikátory. Cookies jsou
malé textové soubory, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých
počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další
návštěvě uživatele stejného počítače pozná.
Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím
použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno,
budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich
serverů.

VI. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY
Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na
rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené
postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:
Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje
poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního
života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke
zveřejnění (např. Vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme
příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných
zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné.
V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob
Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné
a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je
nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových
údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně
rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.
Pokud se budete přihlašovat prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které
nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte,
ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto
pozor zejména na různé emailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem
DRUKO, a.s.. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např.
zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo
k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka,
sdělte nám to prosím co nejdříve, a to buď elektronicky na naši emailovou adresu
osobni.udaje@drukostrizov.cz nebo poštou na naši adresu DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. se sídlem
Střížov 1141, 334 01 Přeštice.
Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy
těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si
čas od času znovu tato pravidla pročíst.


JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich
zákonných práv můžete použít následující kontakty:
DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., Střížov 1141, 334 01 Přeštice
email: osobni.udaje@drukostrizov.cz
ID datové schránky: 9x2zv5f

Máte dotaz?

Napište nám